Verplichte keuring stookruimtes

09-07-2016
Terug naar overzicht

In Nederland geldt een keuringsplicht voor stookinstallaties met een vermogen van meer dan 100kW Deze keuringen of inspecties worden gecoördineerd door de SCIOS. Bedrijven en hun medewerkers die onderhoud of inspecties uitvoeren aan deze installaties moeten door de SCIOS gecertificeerd zijn.

Daarbij dient, volgens het Bouwbesluit, een stookruimte met een bepaald opgesteld vermogen in een separaat brandcompartiment te liggen.

Wanneer een nieuwe installatie wordt opgeleverd, of wanneer nooit eerder een inspectie heeft plaatsgevonden, moet een ‘Eerste of Bijzondere Inspectie (EBI)’ worden uitgevoerd. Hierbij wordt gekeken naar de veiligheids- en milieuaspecten. Vervolgens wordt een ‘Basisverslag’ opgesteld. In dit verslag staan de normen die van toepassing zijn voor de betreffende installatie.

Als eigenaar van zo’n stookinstallatie is men van overheidswege verplicht deze inspectie te laten uitvoeren. Wanneer een installatie wordt goedgekeurd, wordt een ‘Verklaring van geen bezwaar’ afgegeven. De eigenaar van de installatie dient deze verklaring te kunnen tonen.

Afkeurpunten EBI-keuring

Helaas zien we vaak dat de uitvoering van deze ruimten niet aan de eisen voldoet. Onze opdrachtgevers komen hier pas achter nadat men een EBI-keuring heeft gedaan en daarbij gebreken heeft geconstateerd aan de bouwkundige staat van de ruimte.

De opmerkingen en afkeurpunten vanuit dit soort rapportages zijn vaak oppervlakkig op het gebied van brandveiligheid. Wij adviseren u daarom graag welke werkzaamheden nodig zijn om te komen tot de juiste bouwkundige situatie en de keuring te doorstaan.

Geen dubbele inspectiekosten door opname vooraf

In de optimale situatie laat u zich het best vooraf door ons adviseren over de te nemen maatregelen om de stookruimte te laten voldoen. Op deze manier worden onnodige kosten voor een herinspectie voorkomen

Neem voor een gratis opname op locatie direct contact met ons op.